Eklekt Atelier,  to biuro projektowe o ugruntowanej pozycji na rynku, specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług projektowania, realizacji i wykończenia wnętrz. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu, możemy z powodzeniem przekształcić każdą przestrzeń w arcydzieło wizualne i funkcjonalne, dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.

Eklekt Atelier is an established design firm specializing in providing comprehensive interior design, execution, and finishing services. Thanks to our rich experience, we can successfully transform any space into a visual and functional masterpiece, tailored to the individual needs and expectations of our clients.
Realizacja Wnętrz
W Biurze Projektowym Eklekt Atelier rozumiemy, że proces realizacji wnętrz może być skomplikowany i wymagający, dlatego oferujemy pełną kontrolę kosztów, przejrzystość kosztów oraz kompleksową obsługę projektów od początku do końca. Nasze usługi gwarantują, że Państwa marzenia o prestiżowych wnętrzach zostaną zrealizowane z doskonałą starannością i precyzją.
Nasza Oferta Realizacji Wnętrz Obejmuje:
Pełna Kontrola Kosztów: Rozumiemy, jak istotna jest kontrola kosztów w każdym projekcie. Dlatego starannie monitorujemy i analizujemy koszty na każdym etapie, zapewniając, że pozostają one zgodne z ustalonym budżetem. Nasze podejście umożliwia uniknięcie nieprzewidzianych wydatków.
Prowadzenie Harmonogramu: Przygotowujemy szczegółowy harmonogram prac, który uwzględnia wszystkie etapy projektu. Dbamy o to, aby prace były wykonywane zgodnie z planem, co gwarantuje terminowe zakończenie projektu.
Weryfikacja Zaprojektowanych Materiałów: Nasza ekspertyza pozwala na weryfikację i doboru materiałów, aby spełniały one najwyższe standardy jakości i estetyki. Dzięki temu osiągamy doskonały efekt wizualny i funkcjonalny.
Negocjowanie Cen u Dostawców i Wykonawców: Korzystamy z naszego doświadczenia i relacji z dostawcami oraz wykonawcami, aby negocjować konkurencyjne ceny, co pozwala zaoszczędzić naszym klientom środki finansowe, niezależnie od skomplikowania projektu.
Realizacja Zamówień: Odpowiadamy za proces zamawiania materiałów i produktów, zapewniając terminową dostawę i sprawdzając jakość dostarczanych produktów.
Kontrola Jakości: Nasz zespół specjalistów przeprowadza regularne kontrole jakości, aby upewnić się, że prace są wykonywane zgodnie z najwyższymi standardami.
Koordynacja Prac: Nasz projektowy zespół zarządza wszystkimi etapami projektu, zapewniając, że prace przebiegają płynnie i zgodnie z planem.
Rozliczanie Dostawców oraz Wykonawców: Dla Państwa wygody zajmujemy się rozliczeniami z dostawcami i wykonawcami, eliminując wszelkie kłopotliwe procedury finansowe.
W Biurze Projektowym Eklekt Atelier postrzegamy każdy projekt jako wyjątkowe wyzwanie i zobowiązanie do dostarczenia perfekcyjnych wnętrz. Nasza pełna kontrola kosztów, przejrzystość kosztów oraz kompleksowa obsługa projektów pozwalają naszym klientom cieszyć się spokojem i pewnością, że ich wnętrza zostaną zrealizowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i estetyki. Skontaktuj się z nami, aby rozpocząć projektowanie wnętrz, które spełnią Twoje najwyższe oczekiwania.

Eklekt Atelier is an established design firm specializing in providing comprehensive interior design, execution, and finishing services. Thanks to our rich experience, we can successfully transform any space into a visual and functional masterpiece, tailored to the individual needs and expectations of our clients.
Interior Execution
At Eklekt Atelier, we understand that the process of interior execution can be complex and demanding. Therefore, we offer full cost control, cost transparency, and comprehensive project management from start to finish. Our services guarantee that your dreams of prestigious interiors will be realized with impeccable care and precision.
Our Interior Execution Offer Includes:
Full Cost Control: We understand the importance of cost control in every project. Therefore, we carefully monitor and analyze costs at every stage, ensuring they remain within the established budget. Our approach allows for the avoidance of unforeseen expenses.
Schedule Management: We prepare a detailed schedule of work that encompasses all project stages. We ensure that work is carried out according to the plan, guaranteeing the timely completion of the project.
Verification of Designed Materials: Our expertise enables us to verify and select materials that meet the highest standards of quality and aesthetics. This results in a perfect visual and functional outcome.
Negotiating Prices with Suppliers and Contractors: Leveraging our experience and relationships with suppliers and contractors, we negotiate competitive prices, enabling our clients to save on costs, regardless of the project's complexity.
Order Execution: We are responsible for the process of ordering materials and products, ensuring timely delivery and checking the quality of delivered goods.
Quality Control: Our team of specialists conducts regular quality checks to ensure that work is carried out according to the highest standards.
Work Coordination: Our project team manages all project stages, ensuring smooth progress in line with the plan.
Supplier and Contractor Settlements: For your convenience, we handle settlements with suppliers and contractors, eliminating any cumbersome financial procedures.
At Eklekt Atelier, we view each project as a unique challenge and a commitment to delivering perfect interiors. Our full cost control, cost transparency, and comprehensive project management allow our clients to enjoy peace of mind, knowing that their interiors will be realized according to the highest standards of quality and aesthetics. Contact us to begin designing interiors that will meet your highest expectations.
Back to Top